Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta 3

Możliwości usprawnienia prac urządzeniowo-rolnych oraz zwiększenia ich efektywności ekonomiczno-społeczno-środowiskowej w opiniach przedstawicieli instytucji

Szanowni Państwo, w imieniu zespołu ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zwracamy się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a celem podjętych badań jest zaproponowanie rozwiązań usprawniających proces scalanie gruntów rolnych i leśnych w Polsce oraz zwiększenie efektywności ekonomiczno-społeczno-środowiskowej realizowanych projektów scaleniowych.  

 

(To pytanie jest wymagane)
   Status respondenta
* Jakiej?
(To pytanie jest wymagane)
   Czy był/a Pan(i) bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany w prace urządzeniowo-rolne lub scalenia gruntów
(To pytanie jest wymagane)
   1.    Czy Pani/a zdaniem w ramach finansowanych ze środków publicznych projektów scalania gruntów rolnych i leśnych należy uwzględniać potrzeby mieszkańców w zakresie:
Budowy i modernizacji dróg
Budowy innych elementów infrastruktury technicznej takich jak chodniki, parkingi, przystanki i zatoczki autobusowe
Wydzielenia gruntów na budowę ścieżek rowerowych, boisk sportowych, placów zabaw, ścieżki rowerowe i innych elementów infrastruktury rekreacynej
Wydzielenia gruntów na budowę obiektów infrastruktury społecznej, tj. szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, itp.
Inne **
** Inne (jakie?)
(To pytanie jest wymagane)
   2.    Czy Pani/a zdaniem w ramach finansowanych ze środków publicznych projektów scalania gruntów rolnych i leśnych należy projektować i realizować:
Oczka wodne
Zadrzewienia/zakrzaczenia śródpolne
Zadrzewienia/zakrzaczenia przydrożne
Strefy buforowe
Budowę rowów melioracyjnych osuszających tereny podmokłe
Meandryzację cieków wodnych
Inne ***
*** Inne (jakie?)
(To pytanie jest wymagane)
   3.    Czy w Pani/Pana opinii prace scaleniowe przyczyniają się do:
(To pytanie jest wymagane)
   4.    Czy Pani/Pana zdaniem prowadzone dotychczas postępowania scaleniowe i towarzyszące im zagospodarowanie poscaleniowe przyczyniają się do:
rozwiązania sąsiedzkich sporów granicznych we wsi
poprawy relacji sąsiedzkich (życzliwość, współpraca, poczucie wspólnoty)
pojawienia się w lokalnej społeczności wsi nowych liderów, autorytetów
wzmocnienia gospodarstw silnych a likwidacji słabych (nierozwojowych)
poprawy dojazdu do szkół, przedszkoli, kościoła, urzędów, ośrodka zdrowia
poprawy dojazdu do miejsc wypoczynku (np. las, park, jezioro, rzeka)
powstania we wsi obiektów turystycznych (np. agroturystyka, pensjonaty)
zmniejszenia natężenia ruchu ciągników i maszyn rolniczych w centrum wsi
poprawy warunków prowadzenia we wsi biznesu, tworzenia nowych firm
zrodzenia się nowych pomysłów na ożywienie wsi i jej gospodarki
wzrostu zainteresowania tą wsią jako miejscem zamieszkania
(To pytanie jest wymagane)
   5.    Czy Pani/Pana zdaniem prowadzone dotychczas postępowania scaleniowe i towarzyszące im zagospodarowanie poscaleniowe pozytywnie wpłynęły na:
stosunki wodne (zatrzymywanie wody/odprowadzanie jej nadmiaru)
przywrócenie gruntów do użytkowania rolniczego
zagospodarowanie pozarolnicze gruntów zaniedbanych
ochronę obszarów przyrodniczo cennych
bioróżnorodność (pojawienie się nowych gatunków roślin i zwierząt)
granicę rolno-leśną zmniejszając ewentualne szkody w tych rejonach
współistnienie gospodarki i środowiska
krajobraz oraz wygląd i atrakcyjność wsi
(To pytanie jest wymagane)
   6.    Czy Pani/Pana zdaniem przeprowadzone scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe wpłynęły pozytywnie na
poprawę warunków produkcji rolnej we wsi
ograniczenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych
usprawnienie organizacji pracy w gospodarstwach rolnych
możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego wsi
jakość życia mieszkańców wsi
powstanie nowych funkcji wsi (np. mieszkaniowa, turystyczna)
(To pytanie jest wymagane)
   7.    Proszę wskazać 3 główne przyczyny, które Pani/Pana zdaniem powodują  marginalizowanie celów środowiskowych/przyrodniczych w trakcie postępowania scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego
****inne (jakie?)
(To pytanie jest wymagane)
   8.    Czy Pani/Pana zdaniem należy w większym stopniu uwzględniać w trakcie projektowania scalenia aspekty przyrodnicze:
Komentarz
(To pytanie jest wymagane)
   9.    Czy Pani/Pana zdaniem
uczestnicy prac scaleniowych są w wystarczającym zakresie informowani o potencjalnych efektach przyrodniczych przeprowadzanych scaleń
uczestnicy prac scaleniowych powinni być szerzej informowani o potencjalnych efektach przyrodniczych przeprowadzanych scaleń
(To pytanie jest wymagane)
   10.    Jakie są obecnie Pani/Pana zdaniem główne bariery prowadzenia prac scaleniowych w Polsce
(To pytanie jest wymagane)
   11.    Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić aby postępowania scaleniowe prowadzone w Polsce przebiegały sprawniej a ich efektywność ekonomiczna, społeczna i środowiskowa były wyższe:
(To pytanie jest wymagane)

   12.    Czy Pani/Pana zdaniem należy kontynuować w Polsce realizację prac scaleniowych finansowanych ze środków publicznych

Komentarz